1-جمع آوري آمار و اطلاعات مورد نياز مكانيزاسيون در خصوص ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد استفاده و كاربران آنها ، واحدهاي مكانيزاسيون و تعميرگاههاي موجود در استان و طبقه بندي ، بهنگام سازي و انتشار و انعكاس آنها به مراجع ذيربط.

2- تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت توسعه مكانيزاسيون با همكاري قسمت هاي ذيربط در استان در قالب سياستها و برنامه هاي كلان.

3- برآورد كمي و كيفي ماشينها ، ادوات و تجهيزات مورد نياز براي تحقق برنامه هاي مصوب متناسب با ويژگيهاي فني ، اقتصادي ، اجتماعي و اقليمي هر منطقه و تعيين ضوابط و توزيع سهميه استان بين شهرستانها براساس سياستهاي مركز و نظارت بر توزيع توسط شهرستانها.

4-ساماندهي و صدور مجوز هاي لازم براي ايجاد واحد هاي مكانيزاسيون كشاورزي در سطح استان و نظارت بر عملكرد آنها و هماهنگي با واحدهاي مرتبط دروني و بيروني سازمان جهاد كشاورزي استان جهت توسعه، تقويت، هدايت و حمايت از واحد هاي مكانيزاسيون و تشكلهاي صنفي آنها.

5-ظرفيت ­سنجي و تدوين نظام استقرار واحدهاي مكانيزاسيون كشاورزي در استان و درجه بندي و سازماندهي واحدهاي مكانيزاسيون و انتخاب و تشويق واحدهاي نمونه بر اساس سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي.

6- بررسي عوامل موثر در موفقيت واحدهاي مكانيزاسيون جهت معرفي و توسعه آنها و شناسائي موانع و مشكلات موجود در ايجاد و پايداري آنها.

7-بررسي عملكرد ساليانه ماشينهاي نيرو محركه (تعداد روز كاركرد واقعي و تعداد روزهاي خرابي ماشين و لنگي كار در دوره هاي كاري ) در استان و انعكاس به مركز

8-ايجاد مزارع الگوئي براي توسعه كاربرد فناوري و روشهاي جديد و مناسب و ارزيابي عملكرد ماشينها و ادوات الگوئي و بررسي سازواري آنها و ارسال گزارشات فني به مركز

9-نظارت بر اجراي صحيح عمليات مكانيزاسيون كشاورزي توسط واحد هاي ذيربط در سطح استان و انجام اقدامات لازم در جهت كاهش ضايعات خصوصا در مرحله برداشت غلات و همكاري در برنامه ريزي و همچنين نظارت بر مديريت آرايش و بكار گيري كمباين در داخل و خارج استان

10-نياز سنجي و برنامه ريزي و پيگيري براي اجراي دوره هاي آموزشي با هماهنگي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي در زمينه تعمير ، نگهداري و كاربرد صحيح ماشينها و ادوات جهت ارتقاء سطح دانش فني كاربران آنها ، كارشناسان، مروجين و اعضاي واحد هاي مكانيزاسيون

11-شناسائي اشكالات فني ماشينها ، ادوات و تجهيزات و انعكاس به مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي و نظارت بر فعاليت صنعتگران و سازندگان ادوات در سطح استان و رسيدگي به شكايات خريداران ‌آنها

12-برنامه ريزي و انجام اقدامات و هماهنگي هاي لازم براي ايجاد نمايشگاه ماشينها ، ادوات و تجهيزات كشاورزي در سطح استان در طول سال توسط ارگانهاي ذيربط

13- بررسي و شناخت تنگناها و مشكلات و اعلام نياز و پيشنهادات و همكاري در اجراي برنامه ها و سياستهاي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي

14- تهيه و محاسبه شاخص هاي مكانيزاسيون كشاورزي استان ( درجه ، ضريب) در جهت تدوين برنامه هاي استان و كشور

15-شناسائي و ساماندهي فروشگاهها و نمايندگي هاي فروش ماشينها و ادوات كشاورزي و نظارت بر فعاليت آنها

16-برآورد سوخت مصرفي انواع ماشينها، تجهيزات بخش كشاورزي و هماهنگي لازم با مدیریت توسعه بازرگانی و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در جهت تامين آن

17-تهيه و تدوين دستور العملهاي فني در زمينه آشنائي با تنظيمات و كاربرد ماشينها و ادوات كشاورزي.

18-همكاري با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات در خصوص ارزيابي طرحهاي مكانيزاسيون.

19- همكاري با زير بخش زراعت در پروژه­هاي آرماني مديريت جامع كليه محصولات زراعي و پروژه توليد بذر محصولات زراعي در مراحل كاشت، برداشت و فرآوري.

20-ارائه خدمات مشاوره فني و اقتصادي به متقاضيان سرمايه گذاري در مكانيزاسيون كشاورزي.