معرفی مدیر و پرسنل اداره مکانیزاسیون

 

نام:احمد

نام خانوادگی: طوسی

عنوان: رئیس اداره فن آوری مکانیزه کشاورزی

شماره تلفن:02181122742

 پست الکترونیک: a.tousi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:شهرام

نام خانوادگی:شعربافیان

عنوان:کارشناس مکانیزاسیون

شماره تلفن:02181122729

پست الکترونیک: Sh.sherbafian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: آتنا السادات 

نام خانوادگی: ترابی

عنوان:کارشناس مکانیزاسیون

شماره تلفن: 02181122741

پست الکترونیک:A.torabi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191