معرفی مدیر و کارکنان اداره ایثارگران

 

نام: حسن

نام خانوادگی: نیکوئی فر

عنوان: مشاور رئیس سازمان در امور ایثارگران

شماره تلفن: 02181122981

پست الکترونیک:h.nikoeifar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28
صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191 

نام:الهام

نام خانوادگی:غریب

عنوان: کارشناس اداره امور ایثارگران 

شماره تلفن: 02181122927

پست الکترونیک: a.gharib@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191