معرفی مدیر و کارکنان معاونت امور رفاه و پشتیبانی

 

 

نام: سید ولی اله 

نام خانوادگی: حسنی

عنوان: سرپرست معاونت رفاه و پشتیبانی

شماره تلفن: 02181122115

پست الکترونیک: v.hasani@jktehran.irn

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محمد

نام خانوادگی:وحیدپور

عنوان: رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی

شماره تلفن: 0218112111

پست الکترونیک:m.vahidpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: مهدی

نام خانوادگی:زارع سیف آباد

عنوان:رئیس اداره ساختمان

شماره تلفن: 02181122113

پست الکترونیک: y.ghanbarpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی:دمیرچی

عنوان:کارشناس رفاه

شماره تلفن: 02181122127

پست الکترونیک: m.damirchee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مهدی

نام خانوادگی:شیری

عنوان:کارپرداز

شماره تلفن: 02181122128

پست الکترونیک: m.shiri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:علیرضا  

نام خانوادگی:عزتی زاده

عنوان:کارشناس نقلیه

شماره تلفن: 02181122120

پست الکترونیک: a.ezatizade@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:ابراهیم 

نام خانوادگی:سعیدی

عنوان:کارشناس نقلیه

شماره تلفن: 02181122126

پست الکترونیک: E.saeidi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:حسن

نام خانوادگی:اکبری

عنوان:انباردار

شماره تلفن: 0218112123

عنوان:انباردار

پست الکترونیک: H.akbari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:سعید 

نام خانوادگی:هادیان

عنوان:رئیس اداره تدارکات و خدمات خودرویی

شماره تلفن: 02181122125

پست الکترونیک: S.hadian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:محمدمحسن

نام خانوادگی:نجفی

عنوان:سرپرست خدمات

شماره تلفن: 02181122119

پست الکترونیک: M.najafi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام:حامد

نام خانوادگی:طبایی

عنوان:مخابرات

شماره تلفن: 02181122021

پست الکترونیک: h.tabaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191