معرفی مدیر و کارکنان معاونت امور رفاه و پشتیبانی

 

نام: رحمان

نام خانوادگی: رضایی

عنوان: سرپرست معاونت رفاه و پشتیبانی

شماره تلفن: 02181122122

پست الکترونیک: r.rezaee@jktehran.irn

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محمد

نام خانوادگی:وحیدپور

عنوان: رئیس اداره رفاه و تربیت بدنی

شماره تلفن: 0218112111

پست الکترونیک:m.vahidpour@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: سیدحسین

نام خانوادگی: دریاباری

عنوان:رئیس اداره ساختمان

شماره تلفن: 02181122113

پست الکترونیک: h.daryabari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی:دمیرچی

عنوان:کارشناس رفاه

شماره تلفن: 02181122126

پست الکترونیک: m.damirchee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مهدی

نام خانوادگی:شیری

عنوان:کارپرداز

شماره تلفن: 02181122128

پست الکترونیک: m.shiri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 
 نام:محسن

نام خانوادگی:نیازی

عنوان:کارشناس نقلیه

شماره تلفن: 02181122117

پست الکترونیک: m.niazi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 
 نام:محمود

نام خانوادگی:سمیعی

عنوان:کارشناس اداره ساختمان و تاسیسات

شماره تلفن: 02181122114

پست الکترونیک: m.samiei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

   نام:حسن

نام خانوادگی:اکبری

عنوان:انباردار

شماره تلفن: 0218112123

عنوان:انباردار

پست الکترونیک: H.akbari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:سعید 

نام خانوادگی:هادیان

عنوان:رئیس اداره تدارکات و خدمات خودرویی

شماره تلفن: 02181122125

پست الکترونیک: S.hadian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

    نام:محمدمحسن

نام خانوادگی:نجفی

عنوان:سرپرست خدمات

شماره تلفن: 02181122119

پست الکترونیک: M.najafi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام:حامد

نام خانوادگی:طبایی

عنوان:مخابرات

شماره تلفن: 02181122021

پست الکترونیک: h.tabaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191