شرح وظايف امور اداري

1-    انجام  وظایف مربوط به حوزه تشکیلات و روشها، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذیربط

۲- تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذیربط
۳- انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده سازی مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت
۴- پیگیری و انجام آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز در جهت ارتقای توانمندی کارمندان
۵- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های مورد نظر
۶- پیگیری موضوعات مربوط به حوزه بازنشستگان سازمان
۷- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اداری
۸- ارایه پیشنهادات و راهکارهای لازم در زمینه مسایل مربوط به فنون اداری و بهبود مدیریت
۹- تشکیل کمیته ها و کمیسیون های مربوط به حوزه امور اداری
۱۰- انجام اقدامات لازم جهت جذب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهاد کشاورزی استان در چهارچوب مجوزهای مربوطه با هماهنگی گروه نوسازی و تحول اداری .
۱۱- انجام کلیه امور پرسنلی کارکنان سازمان استان شامل ترفیعات، تغییرات طرح ارتقاء طبقه، نقل و انتقال، مرخصی و .... در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

۱۲- جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات پرسنلی کلیه کارکنان شاغل .
۱۳- انجام اقدامات لازم در جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان و جمع بندی نتایج مربوطه و ارائه گزارشهای مرتبط به مراجع ذیربط .

14- دریافت، ثبت و رهگیری، تفکیک و توزیع کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهاد کشاورزی استان .
۱۵- ماشین نویسی کلیه مکاتبات اداری، عادی و محرمانه حسب ارجاع واحدهای مختلف .