معرفی مدیران و کارکنان مدیریت امور اداری

 

نام:سید علی

نام خانوادگی: موسوی

عنوان: سرپرست مدیریت  امور اداري

شماره تلفن: 02181122424

پست الکترونیک: H.nikueefar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مريم

 نام خانوادگی:رشيدي

عنوان:معاون امور اداري

شماره تلفن: 02181122421

پست الکترونیک: m.rashidi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: رضا

نام خانوادگی: قاضياني

عنوان:رئيس اداره استخدام و كارگزيني

شماره تلفن: 02181122422

پست الکترونیک: r.ghazyani@jktehran.ir@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: صغري

نام خانوادگی:عبدي پور

عنوان: رئيس اداره بازنشستگي و موظفين

شماره تلفن: 02181122432

پست الکترونیک: s.abdipoor@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام: اكرم

نام خانوادگی:احمدي

عنوان:كارشناس مسئول امور اداري

شماره تلفن: 02181122426

پست الکترونیک: a.ahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:سیدمحمدحسین

نام خانوادگی:دریاباری

عنوان: کارشناس امور اداری

شماره تلفن02181122239

پست الکترونیک: sh.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:حسنا

نام خانوادگی:فیاضی

عنوان: كارشناس امور اداري

شماره تلفن: 02181122416

پست الکترونیک: h.fayazi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191