معرفی مدیران و کارکنان مدیریت امور اداری

 

نام: جواد

نام خانوادگی: بیات سرمدی

عنوان: سرپرست معاونت امور اداري

شماره تلفن: 02181122424

پست الکترونیک: j.b.sarmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مريم

 نام خانوادگی:رشيدي

عنوان:معاون امور اداري

شماره تلفن: 02181122421

پست الکترونیک: m.rashidi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: رضا

نام خانوادگی: قاضياني

عنوان:رئيس اداره استخدام و كارگزيني

شماره تلفن: 02181122422

پست الکترونیک: r.ghazyani@jktehran.ir@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: صغري

نام خانوادگی:عبدي پور

عنوان: رئيس اداره بازنشستگي و موظفين

شماره تلفن: 02181122432

پست الکترونیک: s.abdipoor@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191
 

نام: اكرم

نام خانوادگی:احمدي

عنوان:كارشناس مسئول امور اداري

شماره تلفن: 02181122426

پست الکترونیک: a.ahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191

نام:سودابه

نام خانوادگی: اسکندری

عنوان: کارشناس حضور و غیاب

شماره تلفن02181122434

پست الکترونیک: s.eskandari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: محمد

نام خانوادگی:فیروزی

عنوان: كارشناس امور اداري

شماره تلفن: 02181122416

پست الکترونیک: m.firozi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی  1431994191