معرفی مدیر  و پرسنل مدیریت امور طیور

 

نام:احمد

نام خانوادگی:مینایی جاوید

عنوان:مدیر امور طیور 

شماره تلفن:02181122833

پست الکترونیک:a.minaei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نسرین

نام خانوادگی:مهرداد

عنوان:معاون  امور طیور

شماره تلفن:02181122843

پست الکترونیک:n.mehrdad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:زینب

نام خانوادگی:اسکندرزاده

عنوان:کارشناس

شماره تلفن:02181122837

پست الکترونیکی:z.eskandarzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی:نصیری

عنوان:کارشناس امور طیور

شماره تلفن:02181122843

پست الکترونیک:f.nasiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191