معرفی مدیر  و پرسنل مدیریت امور طیور

 

نام:نسرین

نام خانوادگی:مهرداد

عنوان:مدیر امور طیور 

شماره تلفن:02181122833

پست الکترونیک:n.mehrdad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:

نام خانوادگی:

عنوان:معاون  امور طیور

شماره تلفن:02181122843

پست الکترونیک:@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:زینب

نام خانوادگی:اسکندرزاده

عنوان:کارشناس

شماره تلفن:02181122837

پست الکترونیکی:z.eskandarzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی:نصیری

عنوان:کارشناس امور طیور

شماره تلفن:02181122843

پست الکترونیک:f.nasiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام: فریبا
نام خانوادگی: اکبری
عنوان: کارشناس ترویج دامپروری
شماره تلفن: 02181122846
پست الکترونیکی: f.akbari@jktehran.ir
آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 143199419

  نام: سروش
نام خانوادگی: رستمی کلاگری
عنوان: دبیر شورای پروتئین
شماره تلفن: 02181122841
پست الکترونیکی: s.rostami@jktehran.ir
آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 143199419