نام: امیرعباس

نام خانوادگی: کاری جعفری

عنوان:مدیر امور برنامه و بودجه 

شماره تلفن: 02181122234

پست الکترونیک: A.karijafari @jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محسن

نام خانوادگی:شهودطلب

عنوان: سرپرست معاونت مدیریت امور برنامه و بودجه 

شماره تلفن: 02181122221

پست الکترونیک: m.shohoodtalab@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: فهیمه

نام خانوادگی:خنکدار

عنوان: کارشناس مدیریت برنامه و بودجه

شماره تلفن: 02181122270

پست الکترونیک: f.khonakdar@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی: آقا امیری

عنوان: کارشناس مسئول بودجه و اعتبارات

شماره تلفن: 02181122232

پست الکترونیک: f.aghaamiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سمر

نام خانوادگی:رشنوادی

عنوان: کارشناس مدیریت برنامه و بودجه 

شماره تلفن: 02181122231

پست الکترونیک: s.rashnavadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191