نام: سید مجتبی

نام خانوادگی: علوی

عنوان:مدیر بودجه 

شماره تلفن: 02181122234

پست الکترونیک: m.alavi @jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محسن

نام خانوادگی:شهودطلب

عنوان: کارشناس بودجه 

شماره تلفن: 02181122221

پست الکترونیک: m.shohoodtalab@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی: آقا امیری

عنوان: کارشناس بودجه 

شماره تلفن: 02181122232

پست الکترونیک: f.aghaamiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سمر

نام خانوادگی:رشنوادی

عنوان: کارشناس بودجه 

شماره تلفن: 02181122231

پست الکترونیک: s.rashnavadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191