معرفی مدیر  و پرسنل مدیریت امور دام


نام:حسن

نام خانوادگی: منتخبی

عنوان:مدیر امور دام

شماره تلفن:02181122830

پست الکترونیک:h.montakhabi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:میثم

نام خانوادگی:باقری

عنوان:کارشناس امور دام

شماره تلفن:02181122814

پست الکترونیک:m.bagheri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سعید

نام خانوادگی: رحیلی

عنوان:کارشناس مسئول دام سبک

شماره تلفن:02181122832

پست الکترونیکی:s.rahili@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:حسین

نام خانوادگی:ایمانی

عنوان:رئیس ایستگاه اصلاح نژاد گوسفند زندی

شماره تلفن:02181122827

پست الکترونیک:h.imani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:امیرمحمد

نام خانوادگی:حسنی

عنوان:کارشناس امور دام

شماره تلفن:02181122835

پست الکترونیک:a.hasani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سعیده
نام خانوادگی: آل بویه
عنوان: کارشناس ترویج دامپروری
شماره تلفن: 02181122814
پست الکترونیک: s.aleboye@jktehran.ir
آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191