معرفی مدیر و پرسنل مدیریت امور اراضی

نام: یداله

نام خانوادگی: مظاهری

عنوان: مدیر امور اراضی

شماره تلفن:02181122310

 پست الکترونیک:Y.mazaheri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:حسین

نام خانوادگی:ابراهیمی ورکیانی

عنوان:سرپرست معاونت حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی

شماره تلفن:02181122337

پست الکترونیک: H.ebrahimi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مجید

نام خانوادگی:نیکخواه

عنوان:سرپرست معاونت ساماندهی و توسعه اراضی

شماره تلفن: 02181122330

پست الکترونیک: m.nikkhah@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:رضا

نام خانوادگی:نادری

عنوان: مشاور مدیریت امور اراضی

شماره تلفن: 02181122310

پست الکترونیک: R.naderi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:علی

نام خانوادگی:مولائی

عنوان: سرپرست اداره واگذاری و توسعه اراضی

شماره تلفن: 02181122310

پست الکترونیک: A.molaei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی:مبارکشاهی

عنوان: رئیس اداره ساماندهی و توسعه اراضی

شماره تلفن: 02181122315

پست الکترونیک: m.mobarakshahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:دل آرا

نام خانوادگی:حسن نژاد

عنوان:سرپرست اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122337

پست الکترونیک:D.hasannezhad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حمید

نام خانوادگی: مهدی پور

عنوان:معاونت توسعه و ساماندهی اراضی

شماره تلفن: 02181122325

پست الکترونیک: H.mehdipour@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:لیلا

نام خانوادگی:مظفری

عنوان:رئیس اداره آمار، اطلاعات و برنامه ریزی اراضی

شماره تلفن: 02181122524

پست الکترونیک: l.mozafari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:محمد داود

نام خانوادگی:ملک محمدی

عنوان: رئیس اداره مهندسی و حدنگاری (کاداستر) اراضی

شماره تلفن: 02181122052

پست الکترونیک: D.malekmohammadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مهرداد

نام خانوادگی:کریم خانی

عنوان: کارشناس واگذاری اراضی

شماره تلفن: 02181122310

پست الکترونیک: m.karimkhani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:سحر

نام خانوادگی:روحی عیسی لو

عنوان:سرپرست معاونت اداره واگذاری اراضی

شماره تلفن: 02181122347

پست الکترونیک: s.rohi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حمیدرضا

نام خانوادگی: یزدانی

عنوان:کارشناس ساماندهی و رفع تداخلات اراضی

شماره تلفن: 02181122035

پست الکترونیک: H.yazdani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مهران

نام خانوادگی:پاشایی

عنوان: کارشناس ساماندهی و رفع تداخلات اراضی

شماره تلفن: 02181122323

پست الکترونیک: M.pashaee@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حنان

نام خانوادگی:شریفی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122332

پست الکترونیک: H.sharifi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:شبنم

نام خانوادگی:فرخی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122339

پست الکترونیک: sh.farokhi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مریم

نام خانوادگی:برمایه

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122341

پست الکترونیک: M.barmaye@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:شکوه

نام خانوادگی:پاکزاد

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122332

پست الکترونیک: sh.pakzad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:فائزه

نام خانوادگی:بیات سرمدی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122316

پست الکترونیک: F.sarmadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:راحله

نام خانوادگی:خلیلی

عنوان: کارشناس حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی

شماره تلفن: 02181122332

پست الکترونیک: R.khalili@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سرهنگ بیژن

نام خانوادگی:پناهی

عنوان:فرمانده یگان حفاظت مدیریت امور اراضی  استان تهران

شماره تلفن:02181122538

پست الکترونیک: B.panahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:سرهنگ مهدی

نام خانوادگی:شاملو

عنوان:فرمانده یگان حفاظت مدیریت امور اراضی استان تهران

شماره تلفن:02181122538

پست الکترونیک: M.shamloo@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191