معرفی مدیر و پرسنل مدیریت امور اراضی

نام: یداله

نام خانوادگی: مظاهری

عنوان: سرپرست مدیریت امور اراضی

شماره تلفن:02181122310

 پست الکترونیک:Y.mazaheri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:مهدی

نام خانوادگی:مهدی پور

عنوان: رئیس اداره حقوقی و مالکیت اراضی

شماره تلفن: 02181122325

پست الکترونیک: m.mahdipour@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:اسماعیل 

نام خانوادگی:خداپناه

عنوان: سرپرست اداره واگذاری

شماره تلفن: 02181122327

پست الکترونیک: e.khodapanah@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:فائق

نام خانوادگی:فتحی

عنوان:معاونت توسعه و ساماندهی اراضی

شماره تلفن: 02181122035

پست الکترونیک: f.fathi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی:مبارکشاهی

عنوان: رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی

شماره تلفن: 02181122035

پست الکترونیک: f.fathi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مجید

نام خانوادگی:نیکخواه

عنوان:کارشناس اداره بایر و خالصه (مسئول دبیرخانه گروهای مشاع)

شماره تلفن: 02181122330

پست الکترونیک: m.nikkhah@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:لیلا

نام خانوادگی:مظفری

عنوان:رئیس اداره آمار ،اطلاعات و برنامه ریزی اراضی

شماره تلفن: 02181122517

پست الکترونیک: l.mozafari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:محسن

نام خانوادگی:بیگی

عنوان:مسئول دبیرخانه هیئت نظارت استان تهران و معاون اداره واگذاری

شماره تلفن: 02181122330

پست الکترونیک: m.beigi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام:محمدداوود

نام خانوادگی: ملک محمدی

عنوان:سرپرست اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی

شماره تلفن: 02181122323

پست الکترونیک: r.almasi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام:شریعه

نام خانوادگی:رستمی

عنوان:سرپرست اداره حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی

شماره تلفن:02181122337

پست الکترونیک: Sh.rostami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سرهنگ بیژن

نام خانوادگی:پناهی

عنوان:فرمانده یگان حفاظت مدیریت امور اراضی  استان تهران

شماره تلفن:02181122538

پست الکترونیک: B.panahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام: سرهنگ علی اصغر
نام خانوادگی: لک
عنوان: فرمانده یگان حفاظت امور اراضی مرکزی استان تهران
شماره تلفن:02181122538
پست الکترونیک: A.lak@jktehran.ir
آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191