ردیف عنوان آدرس
1 سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیک www.eagri.maj.ir
2 سامانه مدیریت حدنگاری http://cms.laoi.ir
3 سامانه جامع اطلاعات امور اراضی کشور https://esc.laoi.ir
4 سامانه صدور مجوزهای تغییر کاربری مجاز http://es.laoi.ir
5 سامانه نیروی انسانی/ ارزیابی عملکرد http://hr.laoi.ir
6 سامانه ۱۳۱ (گزارشات مردمی) http://131.laoi.ir
7 سامانه جامع حقوقی https://legal.laoi.ir/law
8 سامانه رفع تداخلات http://hr.laoi.ir