سؤال1. علائم سرمازدگي در گندم چيست؟

پاسخ.  خشک شدن برگ از نوک برگ و از بين رفتن پنجه هاي گياهي.

سؤال2. اهميت تاريخ کاشت گندم در چيست؟
پاسخ.  ارقام گندم با توجه به تيپ رشدي بايستي در تاريخ کاشت مناسب کشت شوند زيرا در ارقام زمستانه بايستي فرصت کافي جهت توسعه و رشد داشته و قبل يخبندان پنجه زني کامل گردد و کلاً هرچه دوره رشد طولاني تر باشد فرصت کافي جهت ذخيره سازي مواد غذايي بيشتر بوده و عملکرد مطلوب تر است.

سؤال3 . کشت حبوبات در چه خاک هائي مناسب تر است؟
پاسخ.  حبوبات در اکثر خاکهاي زراعي کشت مي شود ولي خاکهاي حاصلخيز و نفوذ پذير را بهتر مي پسندد. اکثر حبوبات به ويژه لوبيا به شوري حساس هستند و تهويه مناسب براي رشد آنها ضروري است. حبوبات عمدتاً در مرحله سبز شدن به سله بسيار حساس مي باشد. بنابراين بايد در تهيه بستر دقت کافي مبذول داشت. حبوبات در اسيديته خاک 5/6 تا 5/7 بهترين عملکرد را خواهد داشت.

سؤال4. آفات و بيماري هاي مهم و نحوه مبارزه با آنها در لوبيا؟
پاسخ.  از مهمترين آفات ، کنه دو نقطه ماتريسن و شته مي باشد و راه هاي مبارزه با کنه دو نقطه اي: 1- استفاده از آبياري تحت فشار 2- کاهش سطح خشک مزرعه ( کوچک کردن شته ها ) 3- مبارزه با علف هاي هرز حاشيه مزارع در اوايل فصل بهار 4- در نهايت کاربرد عمومي کنه کش مناسب. از مهمترين بيماري ها مي توان به بيماري نوزارسومي ربه اشاره نمود که جهت جلوگيري از بروز آن مي توان زراعي ، کشت در خاکهايي با زهکشي مناسب استفاده از ارقام مقاوم و ضدعفوني و قارچ کش هاي مناسب و نيز حذف بوته هاي ساير از خسارت و بيماري تا حد زيادي کاست.