معرفی وظايف مديريت امور زراعت

 

معرفی مديريت زراعت به عنوان يك واحد ستادی تخصصی ، هدايت و حمايت و نظارت بر كليه اموری كه مربوط به زراعت محصولات مختلف می شود را به عهده دارد. بطوری كه با سياست گذاری و تعيين خط مشی كلی كه بر اساس پتانسيل ها و مطالعاتِ جامعِ صورت گرفته در مناطق مختلف و اقليم های شناخته شده می باشد، برنامه ها و اهداف كوتاه مدت و درازمدت مبتنی بر افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی وزارت جهاد كشاورزی را دنبال می كند. در مجموع اجرای برنامه ها و اهداف فوق منجر به ارتقاء دانش ، بينش و مهارت توليد كنندگان و بهره برداران بخش زراعت در راستای رسيدن به توسعه و توليد پايدار و استفاده بهينه از منابع و عوامل توليد و اجرای مديريت اصولی مزرعه خواهد شد. اهداف و وظايف مديريت زراعت جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار به منظور انجام برنامه ريزی های لازم تعيين اهداف و برنامه فعاليت های مربوط به توسعه سطح زير كشت محصولات و افزايش ميزان توليد در واحد سطح به تفكيك سطوح آبی و ديم شناسائی و تعيين نيازهای تحقيقاتی و مشكلات و امكانات مورد نياز و دسته بندی اولويت های امور زراعی تهيه طرح جامع كشت محصولات زراعی جهت تنظيم و تصويب برنامه های اجرائی نظارت براجرای پروژه های زراعی و تهيه گزارش پيشرفت عمليات در مناطق مختلف هدايت ، تشويق و حمايت از سرمايه گذاران در بخش زراعت مطالعه طرح های اجرائی در شهرستانها و مناطق تابعه و همكاری با واحد های مربوطه جهت ايجاد هماهنگی در تهيه و تدوين برنامه های مربوط به امور زراعی ارزشيابی مستمر برنامه های اجرائی برای انجام اصلاحات ضروری و اعمال تجديد نظرهای لازم همكاری با واحد های ذيربط در زمينه تهيه و تدوين طرح های آموزشی و ترويجی به منظور توسعه امور زراعت و پيگيری برنامه های اجرائی بررسی و برآورد نهاده های مورد نياز و پيگيری تامين و تدارك آنها توسط واحد های ذيربط ايجاد ارتباط مستمر ومنظم با استانهای همجوار و هم اقليم به منظور تبادل اطلاعات وايجاد هماهنگی منطقه ای انطباق و اجرای دستورالعمل های ارسال شده از دفاتر معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی درخصوص توليد محصولات زراعی