معرفی مدیر و کارکنان اداره امور پیمانها و قراردادها

 


نام: 

نام خانوادگی: 

عنوان: رئیس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 02181122636

پست الکترونیک: @jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سعید

 نام خانوادگی:قلی زاده

عنوان: کارشناس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 02181122626

پست الکترونیک: s.gholizadeh@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: گلاله

نام خانوادگی: بهراد

عنوان: کارشناس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 0218122631

پست الکترونیک: gh.behrad@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

  نام:فرزانه

نام خانوادگی: وکیلی

عنوان: کارشناس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 0218122616

پست الکترونیک: f.vakili@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191