معرفی مدیر و کارکنان اداره امور پیمانها و قراردادها

 


نام: علیرضا

نام خانوادگی: بهفروزی

عنوان: رئیس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 02181122636

پست الکترونیک: A.behforozi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 
نام: رضا

نام خانوادگی: ملکی

عنوان: کارشناس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 0218122616

پست الکترونیک: r.maleki@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191