نام: علیرضا

نام خانوادگی:  بهفروزی

عنوان: رئیس اداره پیمانها و قراردادها

شماره تلفن: 02181122428

پست الکترونیک: a.behforouzi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،

صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191