معرفی مدیر و کارکنان مدیریت توسعه بازرگانی

 

نام: مهدی

نام خانوادگی: صفرپور

عنوان: سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی

شماره تلفن: 02181122241

پست الکترونیک: m.safarpoor@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: عطا

نام خانوادگی: امیری افشار 

عنوان:کارشناس مسئول کالاهای اساسی 

شماره تلفن: 02181122243

پست الکترونیک: A.AFSHAR@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سیدمحمدرضا

نام خانوادگی:خنجری آزاد

عنوان: کارشناس تأمین سوخت

شماره تلفن: 02181122219

پست الکترونیک: M.KHANGARI @ jk Tehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: پروین

نام خانوادگی: جوانمرد

عنوان: کارشناس نهاده های کشاورزی  

شماره تلفن: 02181122225

پست الکترونیک: p.JAVANMARD @ jk Tehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جما الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191