معرفی مدیر و پرسنل مدیریت زراعت

 


نام: محمودرضا

نام خانوادگی: آجودانی

عنوان: سرپرست مدیریت امور زراعت

شماره تلفن:02181122713

 پست الکترونیک: M.ajoudani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:بهرام

نام خانوادگی:حسامی

عنوان:معاون زراعت

شماره تلفن: 02181122716

پست الکترونیک: b.hesami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سهیل

نام خانوادگی: کرم بیگی

عنوان: کارشناس زراعت

شماره تلفن: 02181122714

پست الکترونیک: s.karambeigi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیده اکرم

نام خانوادگی:میری

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن: 02181122739

پست الکترونیک:a.miri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:نرجس 

نام خانوادگی:جوکار

عنوان:کارشناس مسئول زراعت

شماره تلفن: 02181122719

پست الکترونیک:N.Jokar@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مریم

نام خانوادگی:قائینی 

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن: 02181122718

پست الکترونیک:m.ghaeini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:لیلی

نام خانوادگی:شاهسون

عنوان:کارشناس مسئول زراعت

شماره تلفن: 02181122721

پست الکترونیک:l.shahsavan@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: حسنا

نام خانوادگی: فیاضی

عنوان:کارشناس زراعت

شماره تلفن: 02181122722

پست الکترونیک:H.fayazi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191