سؤال.  1. شرکت هاي مهندسين مشاور چه شرکت هائي هستند؟

پاسخ.  شرکت هائي که جهت انجام خدمات امور مشاوره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي با توجه به نوع فعاليت تعيين صلاحيت و رتبه بندي مي گردند و ليست آنها در سايت www.tee.mporg.ir و www.sajar.mporg.ir موجود مي باشد.
سؤال.  2- چگونگي روند پيگيري درخواست اعتبار جهت اجراي پروژ هاي تامين آب
پاسخ.  ارسا ل درخواست به مديريت جهاد کشاورزي يا مرکز خدمات در شهرستان و پيگيري از طريق آن مديريت
سؤال.  3- چگونه مي توان جهت حفاري چاه يا کف شکني آن اقدام نمود؟
پاسخ.  از طريق مراجعه به معاونت بهره برداري شرکت آب منطقاي استان يا دفاتر موجود در شهرستان ها