معرفی مدیران و پرسنل مدیریت آب و خاک

 

نام: امین

نام خانوادگی: روشنی

عنوان:مدیر آب و خاک

شماره تلفن:02181122634

 پست الکترونیک: A.roshani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:حسین

نام خانوادگی:جودکی

عنوان:معاون آب و خاک

شماره تلفن: 02181122630

پست الکترونیک: H.Joudaki@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:ابراهیم

نام خانوادگی: صادقی

عنوان: کارشناس آب و خاک

شماره تلفن: 02181122613

پست الکترونیک: E.Sadeghi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:پویا

نام خانوادگی:مهماندوست

عنوان: کارشناس آب و خاک

شماره تلفن: 02181122633

پست الکترونیک: P.mehmandoust@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

نام خانوادگی:مهرگانی فر

عنوان:کارشناس آب و خاک

شماره تلفن: 02181122640

پست الکترونیک:R.Mehregani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مهدی

نام خانوادگی: شادبخت ماهانی

عنوان:کارشناس آب و خاک

شماره تلفن:  02181122628

پست الکترونیک:M.Shadbakht@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

ام:محمدحسن

نام خانوادگی:جعفری

عنوان:كارشناس آب و خاک

شماره تلفن:02181122648

پست الکترونیک:M.jafari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:صبوری

عنوان:مسئول سامانه های نوین آبیاری

شماره تلفن:02181122642

پست الکترونیک:M.Sabouri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:علی نقی

نام خانوادگی:بخشی زاده

عنوان:مسئول دفتر

شماره تلفن:02181122635

پست الکترونیک:A.Bakhshizadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مسعود

نام خانوادگی:محمودیان

عنوان:مسئول دفتر

شماره تلفن:02181122635

پست الکترونیک:M.Mahmoudian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191