معرفی مدیر و پرسنل مدیریت ترویج

 

نام: تیمور

نام خانوادگی:قاسمی

عنوان:سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج

شماره تلفن:02181122941

 پست الکترونیک: t.ghasemi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:حسن

نام خانوادگی:نیکویی فر

عنوان:معاون ترویج

شماره تلفن: 02181122945

پست الکترونیک: H.nikoeifar@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: بیتا

نام خانوادگی:اصغرزاده

عنوان:رئیس اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج

شماره تلفن: 02181122942

پست الکترونیک: B.Asgharzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فریبا

نام خانوادگی: میراب زاده قناد

عنوان: کارشناس مسئول زنان روستايی

شماره تلفن: 02181122954

پست الکترونیک: F.mirabzadeh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191


نام:محمدحسین

نام خانوادگی:نورانی

عنوان:رئیس اداره رسانه های آموزشی

شماره تلفن: 02181122940

پست الکترونیک:M.nourani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 143199419

  نام:حمیدرضا

نام خانوادگی:آقایی

عنوان:رئیس اداره ترویج

شماره تلفن:02181122943

پست الکترونیک:H.aghaei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 143199419
  نام:رضا

نام خانوادگی:الهی

عنوان:کارشناس ترویج

شماره تلفن:81122953

پست الکترونیک:R.elahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 143199419