معرفی مدیران و پرسنل مدیریت باغبانی

نام:رضا

نام خانوادگی: نظری مقدم

عنوان:سرپرست مدیریت باغبانی

شماره تلفن:02181122736

 پست الکترونیک:R.nazarimoqadam@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:بهروز

نام خانوادگی:عیدیان

عنوان:معاون باغبانی

شماره تلفن: 02181122740

پست الکترونیک: B.Eydian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:ایمان

نام خانوادگی: طاغونی

عنوان:کارشناس مسئول منطقه 2

شماره تلفن: 02181122745

پست الکترونیک: A.Taghooni@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیده محبوبه 

نام خانوادگی:موسوی

عنوان: کارشناس مجری طرح توسعه گلخانه ها

شماره تلفن: 02181122748

پست الکترونیک: M.mosavi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سمیه

نام خانوادگی: فرضی پور

عنوان: کارشناس مسئول منطقه 3

شماره تلفن: 02181122743

پست الکترونیک: S.Farzipour@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:شیوا

نام خانوادگی:قربانی

عنوان: کارشناس مسئول باغبانی

شماره تلفن: 02181122744

پست الکترونیک: s.ghorbani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: فاطمه

نام خانوادگی: امیری

عنوان: کارشناس باغبانی

شماره تلفن: 02181122737

پست الکترونیک: F.Amiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191