معرفی مدیران و پرسنل مدیریت باغبانی

نام:محمود

نام خانوادگی:امیری

عنوان:مدیر باغبانی

شماره تلفن:02181122736

 پست الکترونیک: m.amiri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:بهروز

نام خانوادگی:عیدیان

عنوان:معاون باغبانی

شماره تلفن: 02181122740

پست الکترونیک: B.Eydian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:ایمان

نام خانوادگی: طاغونی

عنوان:کارشناس مسئول منطقه 2

شماره تلفن: 02181122745

پست الکترونیک: A.Taghooni@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فرحنده

نام خانوادگی:اصغری

عنوان: کارشناس مسئول منطقه 1

شماره تلفن: 02181122737

پست الکترونیک: F.asghari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: سمیه

نام خانوادگی: فرضی پور

عنوان: کارشناس مسئول منطقه 3

شماره تلفن: 02181122743

پست الکترونیک: S.Farzipour@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:شیوا

نام خانوادگی:قربانی

عنوان: کارشناس باغبانی

شماره تلفن: 02181122744

پست الکترونیک: s.ghorbani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191