نام:شهرام

نام خانوادگی: بهارلويیان

عنوان:سرپرست مدیریت امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122240

پست الکترونیک: sh.baharlouian@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: زهرا

نام خانوادگی: رنجبر

عنوان:کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122236

پست الکترونیک: z.ranjbar@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:اسماعیل

نام خانوادگی: احمدی

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122238

پست الکترونیک: a.ahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سیدمحمدحسین

نام خانوادگی:دریاباری

عنوان: کارشناس مسٔول امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122239

پست الکترونیک: sh.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:هادی

نام خانوادگی:مسجدی

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122237

پست الکترونیک: h.masjedi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 نام:کژال

نام خانوادگی:منوچهری

عنوان: کارشناس امور سرمایه گذاری

شماره تلفن: 02181122242

پست الکترونیک: k.manouchehri@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191