اولویت های توسعه آبزی پروری در استان:

o       پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی با توجه به توسعه اجرای سامانه های نوین آبیاری

o    پرورش انواع گونه های ماهیان سردابی، گرمابی و خاویاری با توجه به تنوع اقلیمی، وضعیت آب و هوایی و وجود رودخانه ها، قناتها و چاه های آب کشاورزی

o       تکثیر و تولید بچه ماهی ماهی قزل آلا با توجه به وجود چشمه ها و منابع آبی با دمای پایین.

o       تولید انواع ماهیان زینتی آب شور و شیرین و گیاهان آبزی به دلیل اقلیم مناسب، نزدیکی به فرودگاه بین المللی و بازار گسترده

o       ایجاد مراکز دپو و زنده فروشی آبزیان با توجه به نزدیکی به بازار بزرگ مصرف تهران و تعداد واحدهای تولید قزل آلا در استان.

 

اهم سياست هاي شيلات استان تهران در برنامه پنجساله:

o       تغيير الگوي كشت و ايجاد تنوع گونه اي، تكثيروپرورش گونه هاي جديد بخصوص گونه هاي اقتصادي و بازارپسند(ماهيان خاوياري، تيلاپيا و...)

o       استفاده از روش هاي جديد در تكثير و پرورش آبزيان شامل

o       پرورش ماهي در قفس با اولويت آب بندانها و آبهاي غير شرب

o        تغييرالگوي كشت آبزيان از آبهاي شيرين به آبهاي لب شور و شور مانند آرتمیا

o       ترويج پرورش گونه هاي جديد مانند: ماهيان خاوياري، كپور دريايي، ماهي سفيد درياي خزر و  پرورش متراكم كپور ماهيان

o       تقويت، تشويق و توسعه تشكل هاي خصوصي آبزي پروري در استان تهران

o       توسعه و تقويت صنايع فرآوري و بسته بندي شيلات و تنوع بخشيدن به محصولات شيلاتي

o       كمك به بخش خصوصي و حضور در بازارهاي بزرگ مصرف آبزيان در استان

o       توسعه فرهنگ مصرف آبزیان و ارتقاء سرانه مصرف در استان در جهت ایجاد امنیت غذایی

o       مطالعه و شناسایی منابع در توسعه آبزی پروری

o       توسعه محصولات فرآوری و فرآورده ای نوین و بازار آبزیان

o    افزايش مصرف سرانه ماهي در استان از طريق بر گزاري نمايشگاه ها و دور ه هاي آموزشي و همايش ها در جهت بالا بر دن سطح آگاهي عموم در خصوص فوايد مصرف آبزيان .

o       افزايش کيفيت و کاهش ضايعات در توليد آبزيان استان.

o       تقويت بنيه آموزشي شيلات در استان