سازمان جهاد کشاورزی استان تهران

اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی

 

الف) جایگاه قانونی و تاریخچه تشکیل

این اداره در راستای اجرای قانون "تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور" در سال 1387 و بر اساس بند الف  ماده 9 این قانون به شرح ذیل:

بند الف ماده 9 قانون :" واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه ها و دستگاههای ذی ربط برحسب ضرورت و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد"

و در پی تشکیل "کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی" به استناد ماده  19  و بند  3 و تبصره  3 ماده 15  آيين نامه اجرايي آن به شروح ذیل:

ماده  19 آئین نامه اجرایی: " در دستگاههای ذیربط و سازمانهای مرکزی وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و درسازمانها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد."

ماده 15 آیین نامه اجرایی:" سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می باشد:"

بند3 ماده 15 :" کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت."

تبصره3  ماده 15:" اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تأیید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد."

که مسئولیت آن به وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون برنامه ریزی و اقتصادی در آن وزارت واگذار شده است؛ به عنوان دبیرخانه "کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی" به صورت یک اداره با یک رئیس و 4 پست کارشناسی  مورد تصویب در این کارگروه قرار گرفته و تشکیل آن با امضای وزیر محترم جهاد کشاورزی طی نامه شماره             مورخ             با اهدف تعریف شده ذیل ابلاغ گردید. در نمودار صفحه بعد، ساختار  تشکیلاتی این اداره قابل مشاهده است.

 

 

 

 

ب) بخشی ازقوانبن مالی مرتبط

ماده ۱۱قانون:  با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله درصدی ازاعتبارات موضوع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را در این خصوص هزینه نماید.

تبصره - درصد مذکور در ماده ۱۱  هر سال برحسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲ قانون:  به دولت اجازه داده می شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده معادل یک و دو دهم درصد از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و رئیس جمهور هزینه گردد.

ماده ۲۵آیین نامه اجرایی قانون:  شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه های پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها ، پيشگيري ، امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، تگرگ ، طوفان ، پيشروي آب دريا ، آفت هاي فراگير محصولات کشاورزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد . سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت کشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط کمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي کنند که سهم اعتبار اقدامات بيمه در جريان خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به کمكهاي بلاعوض ، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي کامل به تدريج کمكهاي بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي ، سيل و مانند آنها تا  معادل يك درصد ( 1% ) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده 1 اين قانون تامين و هزينه نمايد . تنخواه مذکور حداکثر تا پايان همان سال ااز محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد .آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .