شرح وظایف کارگروه تخصصی خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات بخش کشاورزی :

و-الف) وظایف عمومي(7 وظیفه)

1) اجراي مصوبات شورايعالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور

2) انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني پس از تأييد شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور و ابلاغ وزير کشور.

3) بررسي و تصويب وظايف کارگروه هاي فرعي تخصصي تعريف شده در اين آيين نامه و ساير سازمان ها وبخش هاي ذيربط در مديريت مخاطرات و بحران و نظارت بر اجراي آنها.

4) پيگيري و هدايت پژوهش هاي کاربردي در زمينه ارتقاي استانداردهاي ايمني در مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله، بازسازي و بازتواني در کارگروه تخصصي خشکسالي، سرمازدگي و مخاطرات بخش کشاورزي.

5) ايجاد سامانه جامع و يکپارچه مديريت مخاطرات کشاورزي

6) مستندسازي حوادث و مخاطرات بخش کشاورزي و تجزيه و تحليل آنها.

7) ارائه گزارش عملکرد در دوره هاي زماني شش ماهه به وزير محترم جهاد کشاورزي و سازمان مديريت بحران کشور.

و-ب) برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مديريت مخاطرات و بحران در بخش کشاورزي(8 وظیفه)

1.تهيه و تدوين کليه برنامه هاي راهبردي، کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت متناسب با دوره هاي تعيين شده در نظام برنامه ريزي کشور در زمينه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

2. تهيه برنامه جامع مديريت مخاطرات بخش کشاورزي به تفکيک انواع مخاطرات در چارچوب نظام مديريت بحران کشور در هر يک از مراحل چهارگانه.

3. برنامه ريزي لازم جهت شناسايي ظرفيت ها و استعدادهاي کشور جهت مديريت مخاطرات وبحران بخش کشاورزي.

4. ايجاد هماهنگي و انسجام ميان بخش ها و نقش آفرينان مختلف در کشور در خصوص فرآيند چهارگانه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

5. نظارت و ارزيابي اقدامات بخش هاي مختلف وزارت جهاد کشاورزي در خصوص مراحل چهارگانه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي .

6. تأييد و تصويب انعقاد توافقنامه، قرارداد و ساير اقدامات به منظور تهيه و تأمين منابع از داخل وخارج از کشور در قالب قوانين جاري کشور.

7. تهيه دستورالعمل هاي به کارگيري منابع (امکانات و تجهيزات) مورد نياز برنامه مديريت مخاطرات و بحران و بخش کشاورزي.

8. تعيين نوع و ميزان منابع (امکانات و تجهيزات) مورد نياز برنامه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي و نحوه تأمين آنها.

و-ج) پژوهش در مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي(3 وظیفه)

1. تجزيه و تحليل داده هاي اطلاعاتي براي شناخت وضعيت موجود و تشخيص نيازهاي مطالعاتي و تحقيقاتي کاربردي در راستاي مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

2. تصويب، هدايت، حمايت و نظارت طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشهاي کاربردي در زمينه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

3. تهيه و تدوين آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي و مطالعاتي در سطح ملّي و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي پيشنهادي کارگروه هاي فرعي تخصصي

و-د)پيشگيري و پيش بيني مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي (4 وظیفه)

1. جمع آوري آمار و اطلاعات موردنياز ايجاد بانک اطلاعات تخصصي جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي

2. پيش بيني ميزان ذخاير استراتژيک محصولات کشاورزي مورد نياز جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

3. برنامه ريزي براي ذخيره سازي مناسب محصولات و نهاده هاي مورد نياز بخش کشاورزي جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

4. فراهم کردن شرايط لازم براي ايجاد و توسعه شبکه هاي اطلاع رساني و مديريتي لازم جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

و-هـ) آمادگي  (13 وظیفه)

1. تدوين پيش نويس، پيگيري تصويب قوانين و آيين نامه ها در راستاي بهره گيري از مشارکت مردم جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

2. برقراري ارتباط لازم با مراکز و مجامع تخصصي مربوطه در سطح ملي و بين المللي به منظورتبادل اطلاعات و بهره گيري از پتانسيل آنها جهت مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

3. برگزاري جلسات توجيهي با مديران و پرسنل وزارت جهاد کشاورزي درکليه سطوح (استان، شهرستان، دهستان) و کليه نقش آفرينان مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي با مشارکت سازمان مديريت بحران کشور.

4. برگزاري مانورهاي مختلف جهت ارتقاء ميزان آمادگي براي مقابله با انواع مخاطرات بخش کشاورزي با همکاري سازمان مديريت بحران کشور.

5. تدوين برنامه هاي آموزشي، فرهنگي، تخصصي و عمومي مورد نياز در مراحل چهارگانه مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

6. تهيه برنامه ها و مستندات آموزشي و فرهنگي و برگزاري نمايشگاه جهت ارتقاء آشنايي مردم درخصوص مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

7. طراحي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي و ترويجي، سمينارها و همايش هاي ملي و منطقه اي درخصوص مديريت مخاطرات و بحران بخش کشاورزي.

8. ايجاد سازمان جانشين مديريت بحران در کارگروه و هر يک از کارگروه هاي فرعي.

9. ايجاد امکانات لازم جهت برقراري ارتباط مؤثر (با سيم و بي سيم) با ارکان کارگروه در هنگام مقابله با بحران.

10 . تعيين شرح وظايف هر يک از مديران و پرسنل مورد نياز در زمان آمادگي و مقابله با بحران.

11 . تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح حالت اضطرار و شيوه اعلام بحران ها.

12 . ايجاد بانک اطلاعاتي در باره پرسنل، اماکن و تجهيزات جهت بهره برداري در حوادث طبيعي وانسان ساز بزرگ در کشور.

13 . تنظيم و انتشار گزارش فعاليت هاي کارگروه به صورت نشريات علمي و فني، بولتن هاي خبري،اطلاعيه و اعلاميه هاي لازم.

و-و) مقابله (10وظیفه)

1. شناسايي و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي و بين المللي جهت مقابله با خسارات ناشي از انواع مخاطرات کشاورزي.

2. اطلاع رساني شرايط حاصل از بحران ناشي از انواع مخاطرات کشاورزي به منظور ايجاد فضاي مقابله در بين مردم و بهره برداران بخش کشاورزي در مناطق آسيب ديده و ارائه اخبار واطلاعات مربوط به رويدادها و اقدامات انجام شده به سازمان مديريت بحران کشور تا پايان مرحله عمليات مقابله.

3. تهيه برنامه کوتاه مدت اشتغال براي بهره برداران بخش کشاورزي در مناطق آسيب ديده.

4. انجام اقدامات لازم جهت حضور سريع در مناطق آسيب ديده از مخاطرات کشاورزي و ارائه خدمات مورد نياز در چهارچوب دستورالعمل هاي سازمان مديريت بحران کشور.

5. اقدام سريع در جهت حذف و معدوم نمودن عوامل بيماري زا در بخش کشاورزي (مثل دام وطيور و آبزيان تلف شده، محصولات انباري فاسد شده و ...)

6. اقدام در جهت خريد محصولات کشاورزي، دام و آبزيان مناطق آسيب ديده.

7. توزيع منابع اعتباري اختصاص يافته براي مقابله با بحران ايجاد شده ناشي از انواع مخاطرات کشاورزي.

8. انجام اقدامات سازمان يافته جهت ممانعت از گسترش آفات و بيماريها در بخش کشاورزي.

9. به کارگيري امکانات دولتي و خصوصي هنگام مقابله با بحران با توجه به ابلاغ رئيس سازمان مديريت بحران کشور.

10 . اعزام گروه هاي ارزيابي عملکرد مديران در پي وقوع حوادث.

و-ز) بازسازي (3 وظیفه)

1. پيش بيني ساختارهاي مديريتي در مقاطع زماني عادي و بحراني جهت برآورد صدمات وخسارت هاي حاصله در اثر انواع مخاطرات کشاورزي.

2. جمع آوري آمار و اطلاعات از مناطق خسارت ديده جهت برآورد خسارات.

3. برنامه ريزي جهت تأمين منابع مورد نياز بازسازي خسارات وارد شده به بهره برداران بخش کشاورزي.