معرفی مدیر و پرسنل مدیریت شیلات

نام:نوراله

نام خانوادگی:حسینی

عنوان: مدیر شیلات و امور ابزیان

شماره تماس:81122820-021

پست الکترونیک:N.hoseini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:جعفر

نام خانوادگی:بابا زاده

عنوان:معاون شیلات و امور آبزیان

شماره تماس:81122816-021

پست الکترونیک:J.Babazareh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:خانلو

عنوان:کارشناس مسئول تکثیر و پرورش آبزیان

شماره تماس:81122821-021

پست الکترونیک:M.Khanloo@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی:عربی

عنوان:کارشناس مسئول بهبود کیفیت و توسعه بازار

شماره تماس:81122819-021

پست الکترونیک:F.Arabi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191