معرفی مدیر و پرسنل مدیریت شیلات

نام:نوراله

نام خانوادگی:حسینی

عنوان: مدیر شیلات و امور ابزیان

شماره تماس:81122818-021

پست الکترونیک:N.hoseini@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:مرضیه

نام خانوادگی:عیسوی

عنوان:معاون شیلات و امور ابزیان

شماره تماس:81122820-021

پست الکترونهیک:M.Isavi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:خانلو

عنوان:کارشناس مسئول تکثیر و پرورش آبزیان

شماره تماس:81122821-021

پست الکترونیک:M.Khanloo@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه

نام خانوادگی:عربی

عنوان:کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان

شماره تماس:81122819-021

پست الکترونیک:F.Arabi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:جعفر

نام خانوادگی:بابا زاده

عنوان:کارشناس مسئول فنی امور آبزی پروران

شماره تماس:81122816-021

پست الکترونیک:J.Babazareh@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مرضیه

نام خانوادگی:رعیتی

عنوان:کارشناس مسئول بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان

شماره تماس:81122817-021

پست الکترونیک:m.rayati@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام: رامین

نام خانوادگی: گیلانشاهی

عنوان: کارشناس بهبود کیفیت و فرآوری آبزیان

شماره تماس: 81122823-021

پست الکترونیک: r.gilanshahi

آدرس پستی: تهران خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی. نبش خیابان 28. صندوق پستی 971/143335. کد پستی 1431994191