نام:مرتضی

نام خانوادگی: محمدی آراسته

عنوان:سرپرست اداره شماره تماس: 0218112222

پست الکترونیک:f.khalaj@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191