نام: فرزانه

نام خانوادگی: اقبالی

عنوان: سرپرست اداره مدیریت بحران

شماره تماس: 0218112222

پست الکترونیک:f.eghbali@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191