شرح وظايف مديريت حفظ نباتات :

- اجرائي نمودن سياستها ، مقررات و خط مشي هاي ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطوح مختلف تابعه شامل :

1- برنامه ريزي جهت پايش مستمر منابع گياهي منطقه در برابر آفات ، بيماريها و علفهاي هرز و شرايط پيشگيري از ورود آفات و بيماريهاي غير بومي از مناطق همجوار

2- تهيه و تدوين دستور العمل هاي فني مربوط به نحوه ، زمان و شرايط پيشگيري و مبارزه با آفات گياهي و ابلاغ آن به واحد هاي اجرايي مستقر در شهرستانها

3- برنامه ريزي و مبارزه با آفات عمومي و قرنطينه اي و مشاركت در مبارزه با آفات همگانی درصورت نیاز    

4- اطلاع رساني و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن كشاورزان و جلب مشاركتهاي عمومي جهت مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي

5- نظارت بر نحوه ، اجراي ضوابط و استاندارد هاي قرنطينه اي توسط ايستگاههاي قرنطينه گياهي (صدور گواهي بهداشت نباتي محصولات کشاورزی صادراتی ، بررسي وصدورمجوز ترخيص محصولات كشاورزي وارداتی ،رديابي و كنترل عوامل قرنطينه داخلي ، صدور گواهي بهداشت براي انتقال نهال ،قلمه در داخل كشور،انجام كنترلهاي قرنطينه اي بعد از ورود بر روي اندامهاي گياهي وارداتي)

6- نظارت بر تامین و توزیع سموم و آفتکش های شيمیایی و غیرشیمیایی

7- نظارت عالی بر عملكرد واحدهاي گياهپزشكي ، وصدور و تمديد پروانه فعاليت كلينيكهای گیاهپزشکی ، شركتهاي دفع آفات وفروشندگيهاي سموم (صدور پروانه  توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي استان )