نام:شاهرخ

نام خانوادگی:آقارفیعی

عنوان:سرپرست مدیریت حفظ نباتات

شماره تلفن:02181122727

پست الکترونیک:sh.agharafiei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فرهاد

نام خانوادگی:اقوامي

عنوان:معاون حفظ نباتات

شماره تلفن:02181122728

پست الکترونیک:f.aghvami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مرضیه

نام خانوادگی:غلامی

عنوان:کارشناس مسئول طرح وبرنامه

شماره تلفن:02181122726

پست الکترونیکی:m.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:ابراهيمي

عنوان:کارشناس مسئول سموم 

شماره تلفن:02181122733

پست الکترونیکی:m.ebrahimi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مريم 

نام خانوادگی:يحيايي

عنوان:کارشناس مسئول قرنطینه 

شماره تلفن:02181122731

پست الکترونیک:m.yahyaei@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:زهرا

نام خانوادگی:موسوی

عنوان: کارشناس مسئول کلینیکها 

شماره تلفن:02181122732

پست الکترونیک:z.mousavi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فاطمه 

نام خانوادگی:پورولی 

عنوان:کارشناس مسئول آفات باغی 

شماره تلفن:02181122734

پست الکترونیک:f.pourvali@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:امیر

نام خانوادگی:اسدی

عنوان:کارشناس مسئول آفات عمومی وهمگانی وزراعی

شماره تلفن:02181122730

پست الکترونیک:a.asadi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:بابک

نام خانوادگی:خرازی

عنوان:کارشناس مسئول قرنطینه گمرک تهران  ونهالستانها

شماره تلفن:02181122735

پست الکترونیک:b.kharazi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:فائزه سادات

نام خانوادگی:کیا 

عنوان:کارشناس مسئول قرنطینه گمرک غرب تهران

شماره تلفن:

پست الکترونیک:

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191