نام:حسن

نام خانوادگی:مسعودی

عنوان:مدیر بازرسي، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تلفن:81122977

پست الکترونیک:m.masoudi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:حسام

نام خانوادگی:چیذری

عنوان:معاون مديريت بازرسي ، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايت

شماره تلفن:81122975

پست الکترونیک:h.chizari@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

 

نام:ابوالقاسم

نام خانوادگی:براتی

عنوان:کارشناس مسئول بازرسی و پاتسخگویی به شکایات

شماره تلفن:81122976

پست الکترونیک:a.barati@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:اشرف السادات

نام خانوادگی:میر احمدی

عنوان:کارشناس مسئول امور تولیدی، اقتصادی و تحقیقی

شماره تلفن:81122974

پست الکترونیک:a.mirahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:فراهانی ماستری

عنوان:کارشناس ارزیابی عملکرد

شماره تلفن:81122973

پست الکترونیک:m.farahani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:احمد

نام خانوادگی: ربیعی موغاری

عنوان:کارشناس سامانه های پاسخگویی به شکایات و مسئول دفتر

شماره تلفن:81122978

پست الکترونیک:a.rabiee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191