نام:سیدقادر

نام خانوادگی:غفوری

عنوان:سرپرست مدیریت بازرسي، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تلفن:81122977

پست الکترونیک:g.ghafori@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: علیرضا

نام خانوادگی: مرادی عهدیه

عنوان: سرپرست معاونت بازرسی

شماره تلفن: 02181122975

پست الکترونیک a.moradi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:اشرف السادات

نام خانوادگی:میر احمدی

عنوان:کارشناس مسئول امور تولیدی، اقتصادی و تحقیقی

شماره تلفن:81122974

پست الکترونیک:a.mirahmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:محمد

نام خانوادگی:فراهانی ماستری

عنوان:کارشناس ارزیابی عملکرد

شماره تلفن:81122973

پست الکترونیک:m.farahani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:احمد

نام خانوادگی: ربیعی موغاری

عنوان:کارشناس سامانه های پاسخگویی به شکایات و مسئول دفتر

شماره تلفن:81122978

پست الکترونیک:a.rabiee@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191