سؤال.  1. مديريت صنايع كشاورزي چه وظايفي دارد؟

پاسخ.  سياستگذاري ، برنامه ريزي ، تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري و هدايت سرمايه گذاري ها در راستاي ايجاد و توسعه صنايع تبديلي محصولات كشاورزي ، بهبود بهره وري در صنايع تبديلي از طريق اصلاح ساختار و بازسازي و نوسازي صنايع.
سؤال.  2. مهمترين فعاليت هاي مديريت صنايع كشاورزي چيست؟
پاسخ.  - بررسي و كارشناسي طرح هاي توجيهي در زمينه ميزان سرمايه گذاري ، زمين و ماشين آلات مورد نياز طرح و ... قبل از صدور جواز تأسيس.

- کارشناسي طرح هاي توجيهي متقاضيان توسعه واحدهاي توليدي.

- نظارت بر اجرا و كنترل پيشرفت فيزيكي طرح ها.

- كنترل اتمام اجراي طرح ها جهت صدور پروانه بهره برداري.

- مشاوره و راهنمايي متقاضيان ايجاد طرح هاي صنايع تبديلي.

- نظارت ، کنترل و توزيع شهرستاني نفت گاز حمايتي
سؤال.  3. سياست سازمان جهاد كشاورزي در ايجاد و توسعه صنايع تبديلي چيست؟
پاسخ.  حمايت از ايجاد و توسعه طرح هاي اولويت دار
سؤال.  4. چه زماني متقاضيان براي دريافت تسهيلات به بانك معرفي مي شوند؟
پاسخ.  زماني كه اجراي طرح حداقل 20 درصد پيشرفت فيزيكي داشته باشد
سؤال.  5. مراحل صدور جواز تأ سيس چيست؟
پاسخ.  - ارائه درخواست به مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مورد نظر.

- معرفي به شركت هاي خدمات مشاوره اي توسط مديريت جهاد کشاورزي جهت تشكيل پرونده ، انجام استعلام هاي لازم از مراجع ذيربط و تكميل فرم هاي مربوط به اطلاعات فني و اقتصادي طرح مورد نظر. 

- تاييد سازمان نظام مهندسي كشاورزي.

- ارسال پرونده به مديريت صدور پروانه و مجوزهاي تأسيس سازمان جهاد كشاورزي. 

- بررسي و اظهار نظر در خصوص طرح توسط مديريت صنايع كشاورزي.

- صدور جواز تأسيس توسط مديريت صدور پروانه و مجوز تأسيس در صورت موافقت با اجراي طرح و انطباق با تمام ضوابط و شرايط.