معرفی مدیر و پرسنل مدیریت صنایع تبدیلی و غذائی

نام: محمد

نام خانوادگی: ترکیان

عنوان:مدیر صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن:02181122615

 پست الکترونیک: sanaye.agri@gmail.com

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: محسن

نام خانوادگی: خیرخواهان

عنوان:معاون صنایع

شماره تلفن: 02181122617

پست الکترونیک: m.Kheikhahan@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سارا

نام خانوادگی: شمس

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122614

پست الکترونیک: s.shams@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

نام خانوادگی: بهمنی

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122614

پست الکترونیک: R.bahmani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: مرتضی

نام خانوادگی: هاشمی اصل

عنوان: رئیس اداره بررسی طرح ها

شماره تلفن: 02181122645

پست الکترونیک: m.hashemi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:شیوا

نام خانوادگی:غلامی

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122620

پست الکترونیک: sh.gholami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:لادن

نام خانوادگی: خانقاهی

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122619

پست الکترونیک:l.khanghahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:زهره

نام خانوادگی:طبرسا

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122619

پست الکترونیک:z.tabarsa@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سعیده

نام خانوادگی: پاریاد

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 

پست الکترونیک:s.pariad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191