معرفی مدیر و پرسنل مدیریت صنایع تبدیلی و غذائی

نام: حسین

نام خانوادگی: اردلانی

عنوان: مدیر صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن:02181122615

 پست الکترونیک: sanaye.agri@gmail.com

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام: شریعه

نام خانوادگی: رستمی

عنوان: سرپرست معاونت صنایع

شماره تلفن: 02181122617

پست الکترونیک: sh.rostami@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سارا

نام خانوادگی: شمس

عنوان: کارشناس صنایع تبدیلی و غذایی

شماره تلفن: 02181122614

پست الکترونیک: s.shams@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:رضا

نام خانوادگی: بهمنی

عنوان: رئیس اداره بررسی و نظارت بر طرح ها

شماره تلفن: 02181122639

پست الکترونیک: R.bahmani@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:لادن

نام خانوادگی: خانقاهی

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122645

پست الکترونیک:l.khanghahi@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:آلاء

نام خانوادگی:آب روشن

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن: 02181122622

پست الکترونیک:a.abroshan@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:سعیده

نام خانوادگی: پاریاد

عنوان:کارشناس صنایع تبدیلی و غذائی و صدور مجوز

شماره تلفن: 02181122621

پست الکترونیک:s.pariad@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191

نام:مریم

نام خانوادگی: بختیاری

عنوان:کارشناس آمار و تسهیلات

شماره تلفن: 02181122619

پست الکترونیک:M.Bakhtiari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191