شرح وظایف اداره آمار و فناوری اطلاعات

 

•     جمع آوری آمار و اطلاعات كشاورزی استان و تجزيه و تحليل آنها و تهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط و پاسخ به ارباب رجوع

 

•     برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم در جهت توسعه و بهبود شبكه اتوماسيون اداری سازمان ، استان  و واحدهای تابعه  و وابسته در چارچوب سيستم های مربوطه

 

•     توليد ، راهبري و نگهداری سيستم های كاربردی مورد نياز شبكه اتوماسيون با بهره گيری از تجهيزات و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری

 

•     انجام اقدامات لازم در خصوص نصب و راه اندازی تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به شبكه اتوماسيون اطلاعات اداری و ارائه خدمات پشتيبانی مربوطه

 

•         كنترل ونظارت مستمر بر كاركرد تجهيزات سخت افزاری و نرم افزاری موجود و بهبود ارائه خدمات رايانه ای به سيستم اداری سازمان