فرم ثبت نام مهمانسرای مشهد

همکار محترم با توجه به زمان تعیین شده ثبت نام مورد زیر را مورد توجه قرار دهید.
- تاریخهای انتخاب شده، منطبق با تاریخهای مندرج در جدول اعلام شده در ادراه رفاه باشد
- روز و ساعت ورود و خروج به مهمانسرا طبق زمان قید شده در معرفینامه و بمدت سه شب می باشد.
- تعیین شماره واحد مهمانسرا بعهده ی اداره رفاه است و در معرفینامه قید می گردد.
- رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی برای همکاران و همراهان محترم الزامیست.
- از واگذار کردن معرفینامه ی خود به غیر حتی اعضای خانواده اکیدا خودداری نمایید.
-در زمان مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام فرمایید در غیر اینصورت اداره رفاه هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
-در صورت عدم ثبت هریک از موارد خواسته شده با ستاره سیستم از ثبت نام و ارائه کدپیگیری ممانعت خواهد نمود.
موارد مندرج را مطالعه و با شرایط ذکر شده موافق می باشم.