نام:یداله

نام خانوادگی: مظاهری

عنوان: مدیر امور اراضی

شماره تماس: 0218112311

پست الکترونیک:Y.mazaheri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191