نام: مرتضی

نام خانوادگی: هاشمی اصل

عنوان:مدیر صنایع تبدیلی و غذائی

شماره تلفن:02181122615

 پست الکترونیک: sanaye.agri@gmail.com

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191