امین روشنی: مدیر آب و خاک
 شماره تماس: ۸۱۱۲۲۶۳۴
 پست الکترونیکی:A.ROSHANI@jktehran.ir
 
 

 

                                 چارت آب و خاک  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

۱

امین روشنی

مدیر

۸۱۱۲۲۶۳۴

۲

حسین جودکی

معاون

۸۱۱۲۲۶۳۷

۳

عباس خدادادگان

رئیس اداره مهندسی زراعی

۸۱۱۲۲۶۳۸

۴

سید محمدتقی میرسلیمی

کارشناس مسئول تاسیسات کشاورزی

۸۱۱۲۲۶۴۱

۵

مهدی شادبخت ماهانی

کارشناس توسعه شبکه ها

۸۱۱۲۲۶۲۸

۶

عبدالحمید راسخی

کارشناس روش های آبیاری

۸۱۱۲۲۶۴۷

۷

خانم مهماندوست

کارشناس آب و خاک

۸۱۱۲۲۶۳۳

۸

محمود آهنگران کهکی

کارشناس سامانه های نوین آبیاری

۸۱۱۲۲۶۳۷

۹

ابراهیم صادقی

کارشناس مسئول آب و خاک

۸۱۱۲۲۶۱۳

۱۰

علی نقی بخشی 

مسئول دفتر

۸۱۱۲۲۶۳۵

۱۱

رضا مهرگانی فر

کارشناس مطالعات آبیاری تحت فشار

۸۱۱۲۲۶۴۰

۱۲

محمد صبوری

کارشناس آّبیاری تحت فشار

۸۱۱۲۲۶۴۲