حسن بهنیا : سر پرست مدیر زراعت
 شماره تماس: ۸۱۱۲۲۷۱۳
 پست الکترونیکی:h.behnia@jktehran.ir
 
 

مشخصات همکاران شاغل در مدیریت زراعت


ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن ثابت سازمانی
۱
حسن بهنیا
مدیر
۸۱۱۲۲۷۱۳
۲
رضا خرمی
معاون
۸۱۱۲۲۷۱۶
۳
محمود یاراحمدیان
کارشناس مسئول محصولات علوفه ای
۸۱۱۲۲۷۱۷
۴
نرجس جوکار
کارشناس زراعت
۸۱۱۲۲۷۲۲
۵
فیض اله خلج
کارشناس ترویج زراعت
۸۱۱۲۲۷۲۱
۶
سهیل کرم بیگی
کارشناس ناظر
۸۱۱۲۲۷۱۸
۷
عباس کوق
مسئول دفتر
۸۱۱۲۲۷۱۴
۸
مجید مهرپور
کارشناس زراعت
۸۱۱۲۲۷۲۳