محمودرضا آجودانی : سرپرست مدیریت زراعت
 شماره تماس: ۸۱۱۲۲۷۱۳
 پست الکترونیکی:M.ajoudani@jktehran.ir