نام: عباسعلی

نام خانوادگی:عامری

عنوان: معاون بهبود تولیدات گیاهی

شماره تلفن: 02181122710

پست الکترونیک: a.ameri@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191