نام: جواد

نام خانوادگی: بیات سرمدی

عنوان: سرپرست مدیریت  امور اداري

شماره تلفن: 02181122424

پست الکترونیک: j.b.sarmadi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191