نام:سیدعلی

نام خانوادگی: موسوی

عنوان: معاون  امور اداري

شماره تلفن: 02181122424

پست الکترونیک: H.nikueefar@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191