نام:محمد

نام خانوادگی:بابارحیم

عنوان: معاون توسعه مدیریت و منابع

شماره تلفن: 02181122410

پست الکترونیک: 

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191