نام: احمد

نام خانوادگی: مینایی جاوید

عنوان: معاون بهبود تولیدات دامی

شماره تلفن: 02181122810

پست الکترونیک: a.minaei@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191