نام: اصغر

نام خانوادگی: عرفانی علی اکبری

عنوان: مدیر آمار و فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 02181122214

پست الکترونیک: a.erfani@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191