نام: طاهره

نام خانوادگی: ترکاشوند

عنوان: سرپرست اداره آمار و فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

شماره تلفن: 02181122214

پست الکترونیک: t.torkashvand@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191