نام: شهرام

نام خانوادگی: بهارلوئیان

عنوان:سرپرست مدیریت امور سرمایه گذاری

شماره تلفن:02181122237

 پست الکترونیک:m.mirshahvelayati@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191