نام: امیرعباس

نام خانوادگی: کاری جعغری

عنوان:مدیر امور برنامه و بودجه 

شماره تلفن:02181122957

 پست الکترونیک:A.karijafari@jktehran.ir

آدرس پستی:تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28، صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191