نام: نایبعلی

نام خانوادگی: رحیمی

عنوان: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

شماره تلفن: 02181122210

پست الکترونیک: n.rahimi@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191