نام: محمد

نام خانوادگی: ترکیان

عنوان: سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی

شماره تلفن: 02181122227

پست الکترونیک: m.torkian@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191