نام: رضا

نام خانوادگی: نظری مقدم

عنوان: سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع غذایی

شماره تلفن: 02181122227

پست الکترونیک: r.nazarimoghaddam@jktehran.ir

آدرس پستی: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان 28،صندوق پستی 971/143335، کد پستی 1431994191